Kullanıcı:
Şifre:


Şifremi Hatırlat
  Üye Sayisi: 2326
  Ziyaretçi Sayisi: 537785
   Tüzük

 İZMİR 9 EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KÜLÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

                                                

·  MADDE 1 – DERNEĞİN ADI:

 

 İZMİR 9 EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ.

 Kısa adı DEDAK olarak anılmıştır.

DERNEGİN MERKEZİ: İzmir’dir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

·         DERNEĞİN RENGİ: Mavi – Beyaz’dır.

·         DERNEĞİN AMBLEMİ: Yan yana sıralanmış iki dağdır

Derneğin amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

 

DERNEĞİN AMACI:

Dağcılık, oryantiring, izcilik ve doğa sporlarını tanıtıp geliştirmek, çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına bilinçli

katkı sağlamak, üyelerinin daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısına kavuşmasına çalışmak ve üyeler arasında sevgi, kardeşlik 

ve dayanışmayı güçlendirmektir.

 

ÇALIŞMA KONULARI :

Derneğimiz, 5253 sayılı Dernekler Yasasının, spor kulüpleri ile ilgili faaliyetlerini düzenleyen 14. maddesindeki hükümler

çerçevesinde faaliyet gösterir. Dernek bu amaçlar doğrultusunda ilgili mercilerden izin almak koşulu ile dağcılık, doğa yürüyüşleri,

oryantiring faaliyetleri ve her türlü doğa sporlarını organize eder, üyeleri bu spor dallarına kazandırabilmek için seminerler, paneller

 düzenler kurslar verir, sergiler açar, slayt, film gibi görsel eğitim araçları kullanır ve yarışlara katılmalarını teşvik eder, yemekli, 

yemeksiz toplantılar ve dinletiler düzenler. Üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak için yabancı ülke sporcu, yönetici, teknik adamları

 ile iletişim kurar, ülkemize gelen yabancı sporcuların dağcılık ve doğa sporları alanında karşılaşacağı her türlü problemde rehberlik ve 

yardımcı rehberlik düzeyinde yardımda bulunur. Dağcılık ve doğa sporları ile ilgili belge, harita, dergi, kitap, slayt, film gibi 

dokümanların arşivini oluşturur ve bunları üyelerinin faydalanmasına sunar. Dağcılık ve Doğa Sporlarını tanıtmak, kulüp faaliyetlerini 

duyurmak ve üyeler arasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarır, internet ortamını kullanır. 

Dernek üyelerinden muhtaç durumda olanlar ile dağ yürüyüşlerinde hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

 

ÇALIŞMA BİÇİMİ:

Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

·         Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar.

·         Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, 

öneri ve dilekleri saptar.

·         Dernek çalışma amaç ve kapsamı içinde genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz malları 

satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaat ile tadilat ve tamirat

 yaptırabilir. Edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren bir otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmekle yükümlüdür.

·         Çalışma konuları ile ilgili toplantı, temsil, festival ve gösteriler ile üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak

 geziler düzenler ve başka kurum. Kuruluş ve kişilerce düzenlenmiş olanlara katılır.

·         Yardım toplama yasası ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır, verir, koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul 

edebilir.

·         Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

 

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sportif alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

MADDE 3- KURUCU ÜYELER:

Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları ile uyruk ve konutları aşağıda gösterilmiştir

ADI SOYADI                                       MESLEĞİ              İKAMETGAHI                       TABİİYETİ

1- A. Kemal BAYSAK          Bld. Bşk. Yalı Cad. no:388/15 K. Yaka          T.C.

2- Pervin  BAYSAK                             ev hanımı                Yalı Cad. no:388/15 K. Yaka          T.C.

3- Kani ÇELİKEL                  Emekli                 Yalı Cad. no:468/4 K.Yaka             T.C. Bşk.

4- Ayser ÇELİKEL                                Ev hanımı               Yalı Cad. No:468/4 K. Yaka           T.C.

5- Zafer GÜNGÖR                               Doktor    A. Ç. Kaya Blv. N:16/5 İzmir          T.C.

6- Sabri KÖROĞLU              Emekli     1803 sk. No:3/7 K. Yaka                 T.C.

7- İlhan KILIÇ                       M. Müşavir            2033 sk. no:21/7 K. Yaka                T.C.

8- Ülker BİLİR                      Eczacı             58 sk. No:1 / 2  Bornova                  T.C.

9- Şadiye KOYU                   Eczacı      174 sk. no:22/ 3 Bornova                 T.C.

10-Emel Oya İLKYAZ          Emekli     1664 sk. No:2/12 K. Yaka                T.C.

11-Nurdan PEKTAŞ                         Memur         Çık no:3  Balçova                              T.C.

12-Hilal IŞILDAK                                 Turizmci 1734 sk. No:36/3-5 K. Yaka            T.C.

13-Erol ÇIRAK                      M. Müşavir            1819 sk. No:54/12 K. Yaka                   T.C.

14-Arif ÖZ                                            Memur    Atıf sk.No:2  G. Emir                            T.C.

15-Tülay EGEMEN                               Emekli     M. Kemal Cad. no:16/5 Bornova           T.C.

16-Recai DİNÇER                                 Emekli     1829 sk. no:19/3 K. Yaka                      T.C.

17-Asiye DİNÇER                                Emekli     1829 sk. no:19/3 K. Yaka                      T.C.

18-H. Yaşar EGEMEN          Emekli     M. Kemal Cad. no:16/5 Bornova           T.C.

19-Yasemin YUNATÇI        Memur    1715 sk. No K. Yaka                                         T.C.

20-Sezai DİNÇER                 Mühendis               1829 sk no:19/3 K. Yaka                       T.C.

21-Adnan GÖNÜLLÜLEROĞLU serb.              6353 sk. no:7/7 K. Yaka                        T.C

 

MADDE 4 –ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

ÜYE OLMA HAKKI:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve yasal mevzuatın öngördüğü

 koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla:

1.        5253 sayılı Dernekler Kanunun 3. maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ilgili bulundukları Bakanlıkça izin verilmesi

 halinde Derneğe üye olabilirler.

2.        Türk Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de

 ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir.

3.        Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendirileceği kişi oy kullanır.  Bu kişinin başkanlık veya

 temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYELİK TÜRLERİ:

·         ASIL ÜYE: Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş,Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik

 sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; 

yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken 

çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

·         YEDEK ÜYE: Genel Kurulun oyları ile Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen, Yönetim kadrosundan çeşitli nedenlerle ayrılan 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesinin yerine görev yapmaya hazır üyedir.  Aynı zamanda asli üyedirler.

 

·         ONURSAL ÜYELER:  Derneğe, amaç ve konularına uygun olarak doğaya, doğa ve dağcılık sporlarına sevgi, saygı ve katkıları 

bulunanlar arasından en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen, dernek organlarına seçme ve seçilme haklarına sahip 

olmayan ve dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü olmayan nitelikte üyeliktir.

 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek üyesi olmak isteyenler adaylar, dernek amaç ve çalışma konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini

 belirten üyelik bildirimini doldurup imzalayarak dernek başkanlığına sunarlar.

Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır. Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığıyla 

aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya bildirir.

Başvurusu kabul edilen aday üye, asil üye olarak bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir

Eğer üyelik başvurusu yılın ilk altı ayında ise giriş ödentisi ile yıllık ödentinin tümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz. 

 

ÜYELİKTEN AYRILMA :

Her üye yazılı olarak istifa iradesini Yönetim Kuruluna bildirmek şartıyla, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir,istifa dilekçesinin 

Yönetim Kuruluna teslimi ile derneğe karşı yükümlülüğü ve sorumluluğu biter. Ancak üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların

 yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları 

çalışma döneminin tüm ödentileri alınır. Kimse bir dernekte üye kalmaya zorlanamaz. İstifa, kimsenin onay ve kabulüne bağlı değildir. Ancak,

Yönetim Kurulu istifa dilekçesini, gündemde görüşüp üyenin kaydını silmek zorundadır.

 

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA SEBEPLERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR:

1.        Derneklere üye olma hakkını kaybetmiş olmak

2.        Dernek Tüzüğündeki amaçlara aykırı hareket etmek, derneğe bağlılık göstermemek, derneği maddi ve manevi zarara uğratmak, 

Dernek üyelerinin sevgi ve dayanışmalarını, bütünlüğünü bölmeye yönelik veya derneğin amaçlarının gerçekleşmesini riske atacak davranış 

ve tutumda olmak

3.        Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

4.        Tüzükte belirtildiği halde ve yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını 3 ay içinde ödememiş olmak

5.        Dernek Genel kurulunun toplanmasını engelleyici davranışlarda bulunmak, toplantı yeter sayısını tehlikeye sokmak ve genel kurul 

çalışmalarını engelleyici tutum ve davranış içinde bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten

 çıkarılırlar. Yönetim kurulunun bu yetkisi başka bir organa devredilemez. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar dernek malvarlığından hak 

iddia edemez.  Aidat borcu dolayısıyla çıkarılan üye, geçmiş aidat borçlarını ödeyerek, Yeniden üyelik başvuru formu doldurup, yönetim kuruluna

 başvurması, giriş ve yıllık aidatı ödemesi şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile tekrar derneğe üye olabilir.

 

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

Dernek Yönetim Kurulu kuracağı bir Disiplin Kurulu aracılığıyla üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını 

aldıktan sonra Yönetim Kurulunun çoğunluk oyu ile üyelikten çıkarma kararını verir. Kararı yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye kendisine

 bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu’na bir dilekçe ile başvurarak ilk Genel Kurulda 

görüşülmesi için çıkarılma işlemine itiraz edebilir..  İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

 

İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazı Genel Kurulda reddedilmesi 

halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı 

mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim

Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

 ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

·         Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya kalmaya zorlanamaz

·         Her üye istifa hakkına sahiptir.

·         Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerine üyeler arasında dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten 

hükümler ile tüzüğe eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

·         Her üye Genel Kurul da bir oy hakkına sahiptir. Bu hakkını bizzat kendisi kullanmak zorundadır.  Vekaleten oy kullandıramaz.

·         Her üye giriş ve yıllık aidatını ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatları ve en az iki yıllık aidatlar Genel Kurul kararıyla tespit edilir.

·         Üye kendisine verilen yazılı görevleri yerine getirmek ve getiremediği hallerde mazeretini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmekle 

yükümlüdür. 

·         Her üye dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amaçlarını tehlikeye düşürmeyecek ve derneği maddi,  manevi 

zarara uğratmayacak şekilde davranmakla yükümlüdür.

 

MADDE 5 – DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

·         Genel Kurul

·         Yönetim Kurulu

·         Denetim Kurulu

 

GENEL KURUL:

Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

 Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısıyla, 2 yılda bir Mart ayı içinde,  dernek merkezinde veya katılacak üyelerin sayısının çokluğu nedeniyle

 merkeze sığılmaması durumunda merkezin  bulunduğu ilde belirlenecek toplantıya elverişli bir yerde olağan , Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli 

gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağanüstü  toplanır.

 

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; 

en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak

 bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçlar yapılamazsa, 

ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, 

ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 

yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI  İLKELERİ:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin 

katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk 

aranmaksızın katılan üyelerle açılır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 

iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca

 verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. 

Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek başkanı ile hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri

 tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu 

üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki 

isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler sırasıyla görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmes

yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılamaz, Onursal üyeler genel kurul toplantılarına

 katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, 

tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 

yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. 

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile 

toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan 

üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL: Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak yada bir an önce görüşülmesinde yarar

 bulunan önemli ve zorunlu konularda Olağanüstü Toplantı yapılabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebinde bulunan üyelerin başvurusu 

Yönetim Kurulunca incelenir. Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu otuz gün içinde 

Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi,

 duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

 

MADDE 6 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

1.        Türk yasaları ile Dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak

2.        Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi 

görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek

3.        Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.

4.        Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile gelir gider çizelgelerini, denetim kurulunun raporunu görüşüp, yönetim kurulunu aklamak

5.        Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

6.        Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak, ve Üyeliğe kabul edilme konusunda

 son  kararı vermek

7.        Derneğe taşınmaz mal satın alınması yada mevcut taşınmaz malların satılması konularında yönetim kuruluna süre ve alım satım bedelleri konularak yetki vermek,

8.        Yönetim Kurulunca;  Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması yada bunlarla iş birliğinde olması için yapacağı 

öneriler ile dernek çalışmaları ile ilgili hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip karar almak,

9.        Derneğin feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

10.     Yasal düzenlemelerde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yapmak,

11.     Derneğin Aynı isim altında Vakıf kurmasına, üyelerinin aynı zamanda bu vakfa da üye olarak atanmasına karar vermek,

12.     Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına, dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına veya yönetim kuruluna 

bu konularda yetki verilmesine karar vermek

13.     Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarını tespit etmek, veya bu hakların Yönetim Kurulunca tespiti 

konusunda yönetim kurulunu yetkili kılmak,

14.     Üye aidatlarının 2 yıllık süredeki miktarının belirlenmesine karar vermektir.

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Derneğin en yetkili organı olarak 

derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

MADDE 7- YÖNETİM KURULU OLUŞUMU, ÇALIŞMA İLKELERİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

OLUŞUM:

Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için Genel Kurulca seçilmiş  (5) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asıl üyeleri üst üste 2 dönemden fazla aday 

olamazlar ve seçilemezler.  Ancak bir dönem aralık olmak kaydı ile tekrar yönetime girmek için seçime girebilirler.

Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına ve listedeki sırasına göre boşalan asıl üyelerin yerlerine yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya 

denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi

 genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

ÇALIŞMA İLKELERİ:

 

Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir dernek başkanı, bir veya iki başkan yardımcısı, bir sekreter,

 bir sayman ve dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapar.  Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanı 

ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.  Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların

 salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu dernek başkanının veya en az iki yönetim kurulu üyesinin çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalar yapar.

 

GÖREV VE YETKİLERİ:

 

1.        İhtiyaç duyulan yerlerde temsilcilik açılmasına karar vermek, adres ve görevlendirilecek kişileri mülki idare amirliğine bildirmek

2.        Türk yasaları ve bu tüzük hükümlerinin kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,  Genel Kurul kararlarını uygulamak,

3.        Derneği dernek başkanı aracılığıyla temsil etmek yada gerektiğinde bu konuda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına da yetki vermek,

4.        Her faaliyet yılı sonunda Derneğin, bilanço, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Yönetim Kurulu faaliyet raporunu düzenlemek ve gelecek

 döneme ait bütçe taslağını da hazırlayarak hepsini genel kurula sunmak, geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile gelir gider çizelgelerini hazırlamak, 

bunlara ait beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek, derneğe ait yazışmaların ve kayıtların usulünce yapılmasını sağlamak,

5.        Kendi üyelerinin önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına

 aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek, Derneğe üye alınması ve üyelikten çıkarılma hususlarında 

karar vermek,

6.        Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları yada komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

7.        Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

8.        Ortaklık, iktisadi işletme, kurulmasına yada kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

9.        Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

10.     Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve mülki idare amirliğine bildirmek,

11.     Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi

 yönetim kuruluna teslim etmek,

12.     Bütçenin uygulanmasını sağlamak ve Dernek amaç ve ilkelerinin gerektirdiği diğer işlem ve uygulamaları yapmak, 

bunlarla ilgili her çeşit karar almak ve uygulamak,

13.     5253 Sayılı Dernekler Kanununa göre dernek hizmetlerini gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığı ile yürütülür.

14.     Derneğin sportif etkinliklerine bağlı olarak malzeme satın almak, alınan malzemeleri korumak ve etkinliklere katılacak kulüp sporcularına

 zimmet karşılığı teslim etmek ve etkinlik bitiminde malzemelerin kulübe sağlam olarak geri dönmesini sağlamak, sporcu yetiştirilmesi için

 lisanslı antrenörler ile anlaşma yapmak, gerekirse antrenörlerin masraflarını karşılamak veya ücret ödemek, sporcuların bağlı bulunulan federasyon 

veya diğer kulüplerin etkinliklerine katılmalarını teşvik edici maddi ve manevi yöntemler geliştirmek

 

15.     Kulübün bağlı bulunduğu spor dallarında etkinliğini, saygınlığını ve tanıtımını arttırıcı girişimlerde bulunmak, kulüp üyelerini aktif rol 

almaya teşvik etmek.

      16. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz

            malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin

            ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısı sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri ve tüzüklerinde 

yapılan değişiklikleri, genel kurul toplantı tarihinden itibaren, genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında veya yerleşim yerlerinde

 meydana gelen değişiklikleri de değişikliği izleyen tarihten itibaren, otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmeliğindeki ilgili formu doldurarak 

bağlı bulundukları il müdürlüklerine ve mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret yolluk, ödenek ve harcırahlar

 genel kurul tarafından,  tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında bir karşılık ödenemez.

 

MADDE 8- DENETİM KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA İLKELERİ:

 

Denetim kurulu, Genel Kurulca iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu asil üyeliğinde 

istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına ve listedeki sırasına göre yedek üyelerin

 göreve çağırılması mecburidir. Denetim kurulu seçimi izleyen (7) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer. 

Denetim kurulu en az altı ayda bir kez toplanır. Toplantı ve Karar yeter sayısı ikidir. 

Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda

 faaliyet gösterip göstermediğini defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde 

tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında 

genel kurula sunar.

Denetim kurulu, derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini 

yönetim kuruluna bildirmek, yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin

 görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi, 

raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, Genel Kurul, bağımsız 

denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.  Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından, Denetim Kurulu üyelerine, 

gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

 

MADDE 9- ORTAK HÜKÜMLER

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından

 bir fazlasına katılmadıkları takdirde, kurullarından ayrılmış sayılırlar. Her hangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye bir 

hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır.

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici yada sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma gurupları yada 

yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Çalışma grupları yada geçici ve sürekli komiteler yönetim kurulu kararıyla seçilirler. 

Çalışma gurupları yada yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetim kurullarının karar almalarına yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri 

yapmak önerilerde bulunak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

 

MADDE 10- MALİ HÜKÜMLER:

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ ta başlar ve 31 Aralık’ ta sona erer.  Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. 

Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı genel kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, 

bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin gelirler tutarını aşamaz.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı,

 bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ:

1.        Giriş ödentisi: bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. 

Giriş Ödentisi Yıllık aidat miktarından yüksek olmamak kaydıyla Genel Kurulunca belirlenir,

2.        Yıllık ödenti: Genel Kurulca belirlenir üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince 

ödenmesi zorunlu ödenti olup bir önceki yıl aidatından az olamaz.

3.        Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirler,

4.        Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, konser, gezi, yemek, eğlence, festival ve gösteri ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

5.        Her türlü koşullu yada koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,

6.        Ortaklıklar, iktisadi işletmeler,  lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

7.        Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.

8.        Banka faizleri

9.        Özel veya resmi sponsorluk

10.     Malzeme temininden derneğe kalan bağışlar

Dernek işçi yada işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından maddi yardım kabul edebileceği gibi,  

mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. 

Bildirim şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir.  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

MADDE 11- GELİR VE GİDER İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR VE  YÖNTEMLER: 

 

Gelir ve Gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. 

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

 Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, 

bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna)

 “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan)

 “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise

 (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, 

kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla 

yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

 

 

 

 

 

MADDE 12- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler;

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 

Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, 

takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. 

Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. 

Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, 

bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini

 dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği 

yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

 Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan 

Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. 

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

MADDE 13- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. 

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

 Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 14- DERNEĞİN FESHİ:

Genel Kurul Her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü’ dür. 

Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Yönetim Kurulu dernek ana tüzüğü hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli yönetmelikleri hazırlar.

 

MADDE 15 - YÜRÜTME BİRİMİ:
Yönetim Kurulunun Uygulama Kararları Uyarınca Kulüp Hizmet Ve Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamakla Görevlidir.          
Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri, 
yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların, kulüp üyesi olmaları şart değildir.
 Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip 
sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.          
YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLİLERİ:
Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin
 ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.                                              
    a) Genel sekreter,                                                          
    b) Kulüp saymanı,                                                           
    c) Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli,                             
    d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri,                            
    e) Spor direktörü,                                                          
    f) Gençlik direktörü,                                                       
    g) Genel kaptanlar,
    h) Teknik yönetici ve öğreticiler,                                          
    ı)  Kaptanlar,                                                                
    i)  Kol başkanları                           
            
KULÜP YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ                                    
1.        Genel Sekreter; Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet 
ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup,
yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz.
 Başkan adına yazışma işlerini yürütür.   
2.        Kulüp Saymanı; Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur. 
3.        Kulüp doktoru; Yardımcısı, sağlık personeli; kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene,
 tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle
 görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.                                                                                                                 
4.        Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, 
güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.                                 
5.        Spor direktörü; Spor kulübünün, profesyonel futbol hariç, faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili 
spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.                                                                                                                                                       
6.        Gençlik direktörü; Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık,
  eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.   
7.        Genel kaptanlar; Kulübün, profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü 
ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler.
 Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve 
benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere
 ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik veya spor direktörüne karşı sorumludurlar.                              
8.        Kaptanlar; Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, 
ay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, 
faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.       
9.        Kol başkanları; Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında, kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların,
 bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derece de, 
faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.                                                            
10.     Teknik yönetici ve öğreticiler; Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların
 fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere 
spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.  
 
 
 
MADDE 16 – KULÜP DANIŞMANLARI:                                                                                                                                         
Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak
 üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir. 
Danışman olarak görev alacakların, bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. 
 Kulüp danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.  
 
MADDE 17:   PLATFORM OLUŞTURULMASI:

Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ile kendi aralarında veya vakıf,

 sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler. 

Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

 Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır.

MADDE 18- Bu Tüzüğün Uygulanması Sırasında Ortaya Çıkacak Hüküm Eksikliklerinde

4.11.2004 Tarih Ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 31.3.2005 Tarih 25772 Sayılı Dernekler Yönetmeliği İle Türk Medeni Kanunu Hükümleri Uygulanır.

 

MADDE 19- Bu tüzük en büyük mülki idareye başvurulması ile birlikte il dernekler müdürlüğünün onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

 

MADDE 20: Üyelerce ödenecek giriş aidatı yıllık aidat miktarından yüksek olmamak kaydıyla, Yönetim Kurulunca tespit edilir, 

yıllık aidat ise Genel Kurul tarafından belirlenir.

 

MADDE 21- İÇ DENETİM

 Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, 

bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,

denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda 

faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde 

tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, 

müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

MADDE 22- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

           

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. 

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, 

yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. 

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

 

Tasfiye İşlemleri;

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. 

Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İZMİR 9 EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. 

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, 

tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. 

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. 

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  

mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. 

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene

 dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde

 bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

 Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 23- DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için  ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. 

Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da  yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynaklarıyla

 karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

 

 

 

 

BAŞKAN                      BAŞKAN YAR.                            BAŞKAN YAR.               

BAKİ DEMİR           SİBEL ANDİÇ                   İSMAİL ARSLAN

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SAYMAN                                             YK ÜYE     

SÜHEDA KIZILÇAM                      VEHBİ YILMAZ